Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie

Komendant Powiatowy PSP w Pszczynie  lub upoważniony Z-ca Komendanta przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.30 – 17.00), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem. 

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Górnośląska 7, 43-200 Pszczyna
– osobiście w Kancelarii Ogólnej KP PSP przy ul.  Górnośląskiej 7, 43-200 Pszczynaw godz. 8.00-15.00
– za pośrednictwem ePUAP:  Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP   /KPPSPPszczyna/SkrytkaESP 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres straz1221@pszczyna.kppsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (32) 449 37 22
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno-Kadrową pod nr. tel. (22) 449 37 02.

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pszczynie

bryg. dr inż. Radosław Radkowski

Telefon kontaktowy: 
3244937 05