Odbiory obiektów

Odbiory obiektów – informacje dla inwestorów i wykonawców

Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez PSP w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) jest obowiązany zawiadomić w trybie art. 56 między innymi Państwową Straż Pożarną, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie 14 dni od daty wpływu zawiadomienia.  Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzając czynności kontrolno-rozpoznawcze, w celu zajęcia stanowiska w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1123) do dokonywania zarówno oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, jak i oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym. Należy przy tym wskazać, że wymagania ochrony przeciwpożarowej nie ograniczają się tylko do wymagań określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 961), lecz obejmują również wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Na zakres, jaki obejmuje zwrot ˝wymagania ochrony przeciwpożarowej˝, wskazują m.in. przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117). Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z ˝wymaganiami ochrony przeciwpożarowej˝. Natomiast w § 5 ust. 1 pkt 1-14 ww. rozporządzenia określono dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego stanowiące podstawę uzgodnienia. Należą do nich dane, do których odnoszą się wymagania przepisów techniczno-budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego stanowiących akty wykonawcze do ustawy Prawo budowlane (dotyczące np. podziału obiektu na strefy pożarowe, klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunków ewakuacji itd.).

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

 1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.
 2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.
 3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.
 4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL Vi mające ponad 50 miejsc noclegowych.
 5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.
 6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:
 • strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.
 • występuje zagrożenie wybuchem.
 1. Garaże wielopoziomowe.
 2. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.
 3. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.
 4. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.
 5. Tunele o długości powyżej 100 m