Opłaty publicznoprawne

Wydawanie zaświadczeń o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniu

W przypadku ubiegania się o urzędowe potwierdzenie określonych faktów (…) lub uzyskanie zaświadczenia ze względu na interes prawny osób (…), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na podstawie art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017  poz. 1257 z późn. zm.) jest zobligowana do wydania zainteresowanym osobom (podmiotom) stosownego zaświadczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. rok 2016, poz. 1827 z pózn. zm.), za wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową. W wykazie przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, będącego załącznikiem do ustawy, w części II dotyczącej wydania zaświadczeń, w pkt. 21 określono, że stawka za „pozostałe zaświadczenia”, do których należy zaliczyć zaświadczenie o działaniach podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, wynosi 17 zł.
Celem otrzymania zaświadczenia należy wystosować do Komendy formalny wniosek w tej sprawie (proponowany druk – Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf) . Do pisma należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie: 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 lub bezpośrednio w kasie urzędu miejskiego.
Osoby , które zgodnie z art. 7 ustawy o opłacie skarbowej są zwolnione z opłaty skarbowej zobligowane są do dołączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego ten fakt.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1170 z późn. zm.) opłata skarbowa nie jest pobierana za informacje o stanie sprawy udzielane zakładom ubezpieczeń, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności.
Informujemy ponadto, że zaświadczenie o działaniach podejmowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej zawiera wyłącznie dane potwierdzające fakt prowadzenia działań ratowniczych i jest ono wydawane, poza instytucjami do tego uprawnionymi, wyłącznie właścicielom, administratorom i użytkownikom obiektów właściwych dla miejsca prowadzenia działań.

Udzielenie pełnomocnictwa

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy, opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym (z wyjątkiem pełnomocnictw notarialnych).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej:

  • od dokonania czynności urzędowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
  • od złożenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym powstaje z chwilą złożenia ww. dokumentów w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej.

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy pn: „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” opłata skarbowa wynosi:

  • 10 zł za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji (część I pkt 53)
  • 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury (część IV).

Zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej następuje w sytuacji:

  • Złożenia pełnomocnictwa do odbioru dokumentów poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ (pkt IV załącznika do Ustawy, ppkt 1),
  • Złożenia pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu (pkt IV załącznika do Ustawy, ppkt 3),
  • Gdy osoba dokonująca zgłoszenia lub składająca wniosek o dokonanie czynności urzędowej ewentualnie składająca dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (art. 7 pkt 5 Ustawy).

WAŻNE

Do wniosku/pełnomocnictwa/zgłoszenia należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię. (§ 3. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).